Rss feeds

RSS is een hulpmiddel waarmee je je op de vernieuwingen van Wonend.nl kunt abonneren. Zodra er, bijvoorbeeld, een nieuw artikel op Wonend.nl verschijnt dan krijg je daarvan acuut een seintje. Voor elke branche/dienst op Wonend.nl is er een aparte RSS feed zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste woontips over bijvoorbeeld kozijnen, dakkapellen, schilders, verhuizen of waar je voorkeur dan ook naar uit gaat. Je bent altijd op de hoogte!

Om de RSS/bestanden te kunnen lezen is aparte software nodig. RSS-lezers zijn veelal gratis en zijn er in vele soorten en smaken voor Linux, Macintosh en Windows.